Monday, November 30, 2009

sketch bits


Wednesday, November 25, 2009

kellis.


sketch bits


Thursday, November 12, 2009

gemini.


Monday, November 09, 2009

waiting.


bye.


cry.


fly.


Wednesday, November 04, 2009

Tuesday, November 03, 2009

marlo


Monday, November 02, 2009